Transport scolaire

Transports:

Les transports scolaires sont assurés par une société indépendante : Unika voyages depuis Septembre 2010. Vous trouverez toutes les informations relatives aux transports, horaires, tarifs, inscriptions, … sur son site web dédié au transport des élèves du lycée : transport-duras.com
Le Groupe transport de l’UPMD – Union des parents de Marguerite Duras – assure le suivi des transports et travaille à améliorer encore ce service. Vous retrouverez les nouvelles concernant les transports sur notre site web :  upmd.fr, onglet : Transports.
Le groupe transport est votre interlocuteur pour toute question, réclamation, commentaire ou suggestion concernant les transports scolaires. Merci d’en contacter la responsable : Mme Charlotte Coquant à l’adresse suivante : upmd.transport@gmail.com


Phương tiện đưa đón:

Việc đưa đón của trường học được thực hiện bởi công : UNIKA VOYAGE từ tháng Chín năm 2010. Quý phụ huynh có thể tham khảo các thông tin liên quan đến dịch vụ này, lịch trình, giá, đăng ký … trên trang web dành riêng cho dịch vụ đưa đón học sinh của trường học : transport-duras.com
Bộ phận phụ trách của hội UPMD – Hội đại diện phụ huynh học sinh trường Marguerite Duras – sẽ giám sát việc đưa đón để nâng cao chất lượng dịch vụ. Quý phụ huynh có thể tham khảo những thông tin cần thiết trên trang web của chúng tôi : upmd.fr giao thông vận tải.
Bộ phận phụ trách việc đưa đón của hội UPMD sẽ giải đáp cho quý phụ huynh về bất kỳ câu hỏi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào liên quan đến việc đưa đón học sinh. Quý phụ huynh cũng có thể liên hệ với bà Charlotte Coquant theo địa chỉ email sau đây : upmd.transport@gmail.com.
Xin cảm ơn !

Xin cảm ơn !


Transport:

School transport is provided by an independent company : Unika trips, since September 2010. You will find all information relating to transport, timetables, tariffs, inscriptions, … on its website : transport-duras.com
The Transport Group of UPMD (Marguerite Duras- Parents Association) monitors the transport and works on further improvement of this service. You will find the updated information on our website : upmd.fr, tab : Transport.
The Transport Group is your interlocutor for any questions, complaints, comments or suggestions regarding school transport. Thank you for contacting with  Mrs. Charlotte Coquant at the following address : upmd.transport@gmail.com