Règlement intérieur

Le Règlement intérieur définit les règles de vie à l’intérieur de l’Établissement. Il est rédigé par les représentants des élèves, des parents, des enseignants et l’administration. Il est voté chaque année lors du dernier Conseil d’Établissement.

Bản Nội quy này xác định các quy tắc liên quan đến mọi hoạt động trong khuôn khổ trường học. Nội quy được soạn thảo bởi các đại diện học sinh, đại diện phụ huynh học sinh, các giáo viên và các thành viên trong nhà trường, và được đưa ra thảo luận, biểu quyết và thông qua hàng năm tại cuộc họp Hội đồng trường cuối năm học.