Transport scolaire

Le transport scolaire des élèves du LFI Duras est une activité gérée bénévolement par les membres de l’association des parents d’élèves UPMD (Union des parents de Marguerite Duras) pour rendre service aux familles adhérentes.

Ce service n’ayant aucun caractère obligatoire, les familles sont libres d’opter pour tout autre moyen de transport qui leur convient le mieux (transport privé, covoiturage, etc).

L’association dispose en son sein d’une commission transport dont le but est d’assurer le suivi de l’activité ainsi que la représentation des familles, ceci en partenariat avec le prestataire transport.

Le prestataire transport officiel retenu par l’UPMD pour les années scolaires 2023-24  à  2025-26 est la société M&H – SBS Bus.

Suite à la négociation tarifaire annuelle avec la société M&H/SBS Bus dont le résultat a été approuvé par le Conseil d’Administration de l’UPMD le 29 février 2024, le tarif du transport scolaire pour l’année 2024-2025 s’élève à 19.650.000 VND/enfant.

Afin de bénéficier de ce service, 2 conditions préalables :

  1. La famille doit avoir indiqué son choix dans le champ dédié sur le portail Eduka au moment de l’inscription/réinscription de son enfant
  2. La famille doit s’acquitter d’une cotisation annuelle de 300 000 VND à l’UPMD. Cette cotisation annuelle est unique, quel que soit le nombre d’enfants de la famille.

Pour les élèves boursiers : le chef d’établissement, sur autorisation de l’Association des parents du Lycée Marguerite Duras (UPMD), se substitue aux familles bénéficiaires de la bourse de transport, pour régler directement au prestataire officiel les factures concernant les frais de transport le l’année scolaire.

Vous retrouverez les informations concernant l’inscription au transport scolaire sur le site web de l’UPMD : https://www.upmd.fr/transport-scolaire/inscription/

La Commission Transport UPMD est votre interlocutrice pour toute question concernant le transport scolaire : transport@upmd.fr


Xe đưa đón học sinh 2024-2025

Việc đưa đón học sinh của LFI Duras là một hoạt động được đảm nhiệm trên cơ sở tự nguyện của các thành viên hiệp hội phụ huynh UPMD (Union des parents de Marguerite Duras), nhằm hỗ trợ các các gia đình thành viên.

Dịch vụ này không có yếu tố bắt buộc, các gia đình có thể tự do lựa chọn bất kỳ phương tiện giao thông nào khác phù hợp với nhu cầu của mình hơn (phương tiện cá nhân, đi chung xe, v.v.).

Hiệp hội có một ủy ban vận chuyển với mục đích giám sát hoạt động và đại diện cho các gia đình, hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.

Sau các cuộc đàm phán về phí vận chuyển hàng năm với M&H/SBS Bus, kết quả đã được HĐQT UPMD phê duyệt, giá vé đưa đón học sinh giai đoạn 2024-2025 sẽ là 19.650.000 Đồng/trẻ em (giá vé cơ bản).

Để được hưởng lợi từ dịch vụ này, có 2 điều kiện thiết yếu:

  1. Gia đình phải nêu rõ lựa chọn của mình vào ô dành riêng trên cổng thông tin Eduka khi đăng ký/tái đăng ký cho con mình.
  2. Gia đình phải hoàn tất thanh toán lệ phí năm là 300.000 đồng (khoảng €11,10) cho UPMD. Đây là khoản phí duy nhất hàng năm, bất kể số lượng trẻ em trong gia đình.

Với các học sinh (QT Pháp) được học bổng : Thầy hiệu trưởng, với sự đồng ý của Hội phụ huynh học sinh, sẽ thay mặt các gia đình để thanh toán trực tiếp các hóa đơn vận chuyển đưa đón đến công ty dịch vụ.

Phụ huynh có thể xem thông tin liên quan đến việc đăng ký dịch vụ xe buýt trường học trên trang web của Hội Phụ huynh: https://www.upmd.fr/transport-scolaire/inscription/.

Mọi câu hỏi và các vấn đề liên quan, phụ huynh có thể liên hệ Ủy ban điều hành xe đưa đón qua địa chỉ email : transport@upmd.fr